Talentenshow 2019

Catagorie tot en met 7 jaar.

1e: Roel, Klaas en Kim (Cowboylied)
2e: Lieke en Jenthe (Gruwelijk eng)

Categorie tot en met 11 jaar.

1e: Jesse en Rutger (De Kneu)
2e: Doutsen, Fenne en Amerins (Ogene)

Plublieksprijs

Doutsen, Fenne en Amerins (Ogene)